What would you like to find?
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bright Hospitality


E-mail: info@catandowl.nl Website: www.catandowl.nl


Artikel 1 – Definities
1. Bright Hospitality: Bright Hospitality, gevestigd te Groenlo, KvK-nummer 89306708.
2. Klant: degene met wie Bright Hospitality een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Bright Hospitality en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bright Hospitality.
2. Bright Hospitality en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Bright Hospitality en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Bright Hospitality zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Bright Hospitality en de Klant dit schriftelijk afspreken.
Artikel 4 – Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Bright Hospitality de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Bright Hospitality slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
Artikel 5 – Prijzen
1. Bright Hospitality hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Bright Hospitality mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Bright Hospitality en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
4. Bright Hospitality mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
5. Bright Hospitality moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
7. Bright Hospitality mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
8. Bright Hospitality zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
9. Een consument mag de overeenkomst met Bright Hospitality opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.
Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. Bright Hospitality mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die Bright Hospitality hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Bright Hospitality aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Bright Hospitality mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Bright Hospitality de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Bright Hospitality.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Bright Hospitality zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Bright Hospitality op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bright Hospitality, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
Artikel 9 – Herroepingsrecht
1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
• de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
• het een spoedreparatie betreft
• het weddenschappen en/of loterijen betreft
• de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
• het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@catandowl.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Bright Hospitality, www.catandowl.nl.
Artikel 10 – Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 11 – Verrekening
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Bright Hospitality te verrekenen met een vordering op Bright Hospitality.
Artikel 12 – Verzekering
1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van Bright Hospitality die bij de Klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van Bright Hospitality de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 13 – Garantie
1. Wanneer de Klant en Bright Hospitality een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bright Hospitality enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
Artikel 14 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Bright Hospitality voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Bright Hospitality mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat Bright Hospitality op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat Bright Hospitality tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.
Artikel 15 – Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Bright Hospitality.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Bright Hospitality de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bright Hospitality redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
Artikel 16 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Bright Hospitality tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Bright Hospitality geleverde producten en/of diensten.
Artikel 17 – Klachten
1. De Klant moet een door Bright Hospitality geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Bright Hospitality daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Bright Hospitality hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bright Hospitality hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Bright Hospitality.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Bright Hospitality andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
Artikel 18 – Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Bright Hospitality.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Bright Hospitality ook daadwerkelijk op tijd bereikt.
Artikel 19 – Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Bright Hospitality een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.
Artikel 20 – Aansprakelijkheid Bright Hospitality
1. Bright Hospitality is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Bright Hospitality aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Bright Hospitality is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Bright Hospitality aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
Artikel 21 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Bright Hospitality vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
Artikel 22 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Bright Hospitality toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bright Hospitality nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bright Hospitality in verzuim is.
3. Bright Hospitality mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Bright Hospitality kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Artikel 23 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Bright Hospitality door de Klant niet aan Bright Hospitality kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen – computervirussen – stakingen – overheidsmaatregelen – vervoersproblemen – slechte weersomstandigheden – werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bright Hospitality 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bright Hospitality kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Bright Hospitality de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Bright Hospitality hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Bright Hospitality hiervan voordeel heeft.
Artikel 24 – Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Bright Hospitality de overeenkomst aanpassen.
Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Bright Hospitality mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Bright Hospitality altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Bright Hospitality zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.
Artikel 26 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Bright Hospitality aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Bright Hospitality.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.
Artikel 27 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bright Hospitality bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 28 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Bright Hospitality is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Bright Hospitality is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Bright Hospitality, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 september 2023.